UVOD

Odvodnja Hvar d.o.o. je trgovačko društvo koje djeluje na području grada Hvara.

Grad Hvar je već dugo vremena  svjestan izuzetne važnosti izgradnje kanalizacijskog sustava za javnu odvodnju, ne samo zbog unaprijeđena glavnog zanimanja – turističke djelatnosti, već primarno zbog samih građana, odnosno osnovne i glavne funkcije odvodnje fekalnih voda = osiguranje higijenskih i zdravstvenih uvjeta za zdrav i kvalitetan život. Prvi koraci u realizaciji ovog kompleksnog zahvata na infrastrukturi započeti su krajem 60tih godina, te 1971. godine pušten je u pogon prvi sustav za javnu odvodnju sa 3 crpne stanice. Brigu o razvoju i održavanju sustava odvodnje je od samog početaka vodilo gradsko komunalno društvo koje je kroz vrijeme mijenjalo naziv.

S obzirom na razvoj turizma,  širenje gradske sredine, pa ujedno i na zastarjelost samog sustava koji već nije bio sposoban adekvatno rješavati problem fekalne i oborinske odvodnje, bilo je potrebno uraditi kompletnu rekonstrukciju i izgradnju novih cjevovoda.  Ovaj ekstremno važan i golem projekt započet je 1999., te se do 2004. uspio riješiti glavni dio odvodnje u nekoliko faza: rekonstrukcija postojećeg priobalnog gravitacijskog kolektora uključujući i prsten gradske luke, izgradnja novih  tlačnih cjevovoda i 2 novih crpnih stanica, građenje fekalne kanalizacije u predjelu „ Križni rat“, rekonstrukcija crpne stanice Rotondo i tlačnog cjevovoda od CS Rotondo do postojećeg gravitacijskog kolektora.

U razdoblju od 1999. do 2013. izgrađen je u uvali Vira uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (I. stupanj pročišćavanja) i podmorski ispust (kopneni i podmorski dio s radnom cestom) sustava javne odvodnje grada Hvara.

Sljedećih godina do danas, uz tekuće održavanje (sanacije i rekonstrukcije) dijelova fekalne kanalizacije sustava odvodnje grada Hvara, od većih projekta zasigurno valja spomenuti ostvarenu sanaciju dijela kanalizacijskog kolektora na predjelu Podstine, te započetu izgradnju oborinske i fekalne kanalizacije od područja Ograde do mora.

Radi usklađenja poslovanja društva KOMUNALNO HVAR d.o.o. s odredbama Zakona o vodama, kojim se u čl. 258 st.4 propisuje odvojenost vodnih usluga od ostalih komunalnih usluga  i drugih djelatnosti, 1.1.2016 je osnovana nova tvrtka ODVODNJA HVAR d.o.o. koje je preuzela sve djelatnosti vezane za održavanje i razvoj sustava javne odvodnje.

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću ODVODNJA HVAR D.O.O.

Zapisnik sa skupštine ODVODNJA HVAR D.O.O.

Adresa:
Vlade Stošića 5
21450 Hvar

Vlasništvo: Grad Hvar: 100 %

Temeljni kapital: 201.200,00 Kn

Ustroj društva:
1. Skupština: Grad Hvar
2. Nadzorni odbor: Margita Visković (predsjednik), Mandica Huljić (zamjenik
predsjednika), Tanja Trbić (član)
3. Uprava: Robert Armić Sponza, direktor

Rješenje trgovačkog suda.

Sakupljanje otpadnih voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje i izravno ili neizravno ispuštanje u UPOV.
Izvođenje priključaka na mreže javne odvodnje
Održavanje kanalizacije
Upravljanje građevinama javne odvodnje
Crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septički i sabirnih jama

Misija Društva

Misija društva je funkcioniranje u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o vodama, Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva i Statutom društva, a osnovna zadaća je upravljanje i održavanje sustava odvodnje.

Vizija Društva

Vizija Odvodnje Hvar d.o.o. je unaprjeđenje kvalitete  usluga u javnoj odvodnji i time osigurati zadovoljstvo naših potrošača, zaposlenika, poslovnih partnera i lokalnih zajednica u kojima djelujemo.
Cilj nam je, zajedno sa lokalnom samoupravom,  svako kućanstvu na području na kojem djelujemo učiniti korisnikom naših usluga.

Obveza odgovorne osobe jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je imenovati osobu za nepravilnosti koja zaprima prijave o nepravilnostima, procjenjuje osnovanost zaprimljenih prijava i predlaže način postupanja i priprema godišnje objedinjeno izvješće o nepravilnostima u skladu s Pravilnikom o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/20).

Osoba za nepravilnosti

Mobile Sliding Menu