Kategorija: Infrastruktura

Sustav javne odvodnje grada Hvara

OObuhvatno područje grada Hvara koje gravitira istoimenom kanalizacijskom sustavu obuhvaća naselja i turističke objekte u centru grada Hvara i

Read More...

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) grada Hvara

P Prema Pravilniku o graničnim vrijednostima parametara opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 06/01) potrebni stupanj pročišćavanja otpadnih

Read More...

Mobile Sliding Menu